Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy  regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.odjechanapromocja.pl (dalej: „Serwis”).

1.2. Administratorem Serwisu jest Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-268 Warszawa, NIP: 527-27-08-164, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000496224 (dalej: „Administrator Serwisu”).

1.3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) jest SUPERDROB S.A. z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, REGON 010160925 (dalej: „Administrator”).


II. CHARAKTER SERWISU

2.1. Użytkownik, w celu prawidłowego korzystania z Serwisu, powinien spełnić następujące wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa (Google Chrome w wersji min 88 ; Microsoft Edge w wersji min 88; Firefox w wersji min 85). Wymagania sprzętowe korzystania z Serwisu są analogiczne jak wymagania sprzętowe wykorzystywanej przeglądarki.

2.2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

2.3. Konto w Serwisie może założyć wyłącznie Użytkownik będący osobą fizyczną, która ukończyła 16 rok życia.  

2.4. Nie jest dozwolone współdzielenie konta z inną osobą.

2.5. Konto w Serwisie służy umożliwieniu wysyłania do Użytkownika newsletterów i innych spersonalizowanych informacji handlowych dotyczących Superdrob S.A oraz produktów produkowanych przez Superdrob S.A. W związku z powyższym rejestracja konta w Serwisie wymaga:

a. Podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, miasto, email.

b. Wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Superdrob S.A oraz produktów produkowanych przez Superdrob S.A.

c. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika - na potrzeby analizy aktywności Użytkownika w Serwisie oraz na potrzeby przygotowania i przesyłania Użytkownikowi spersonalizowanych (sprofilowanych) treści poprzez Serwis oraz w informacjach handlowych w formie wiadomości email.

2.6. Użytkownik może usunąć konto w Serwisie w każdym czasie poprzez wysłanie zgłoszenia mailowego na adres odjechanapromocja@montovnia.com z prośbą o usunięcie. Usunięcie konta w Serwisie jest równoznaczne z wycofaniem przez Użytkownika zgód, o których mowa w pkt 2.5. powyżej.

2.7. Użytkownik ma możliwość zmiany/odzyskania hasła do konta poprzez funkcję odzyskiwania hasła. 

2.8. Niezależnie od pkt 2.5. powyżej, Użytkownikowi mogą być wysyłane wiadomości systemowe związane z Serwisem, dotyczące: informacji o założeniu konta, informacji o zmianach Regulaminu, informacji o zmianie adresu Serwisu.

2.9. Organizator może usunąć konto Użytkownika w razie jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

2.10. Organizator może usunąć konto założone przez automatyczne oprogramowanie.

2.11. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć zapytanie lub reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość email na adres odjechanapromocja@montovnia.com Organizator podejmie starań, aby odpowiedzieć na wiadomość w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2.12. Zabronione jest przesyłanie przez Serwis treści bezprawnych. 


III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda udzielona przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby analizy aktywności Użytkownika w Serwisie oraz na potrzeby przygotowania i przesyłania Użytkownikowi spersonalizowanych (sprofilowanych) treści poprzez Serwis oraz w informacjach handlowych w formie wiadomości email- art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).

3.2. W związku ze złożeniem reklamacji zgodnie z pkt II Regulaminu, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie podanym w reklamacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku uzasadniony interes Administratora, polegający na zamiarze prowadzenia korespondencji z Użytkownikami i polubownego rozstrzygania potencjalnych sporów – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

3.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie celach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

3.4. Podanie danych jest dobrowolne.

3.5. W związku z analizą aktywności Użytkownika mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: informacje o zachowaniu się określonego Użytkownika na stronach Serwisu (m.in. rodzaj i czas przeglądanych podstron) oraz o zachowaniu się Użytkownika w ramach Konkursów organizowanych lub ogłaszanych przez Serwis (rodzaj, termin i ilość zgłoszeń do konkursu). Informacje te mogą być zbierane w Serwisie za pomocą plików cookies.

3.6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane aż do czasu wycofania przez Użytkownika zgód, o których  mowa w niniejszym Regulaminie. 

3.7. Dane osobowe przetwarzane w związku ze złożoną przez Użytkownika reklamacją będą przetwarzane przez okres 60 dni od jej rozpatrzenia, chyba że dalsze przetwarzanie będzie konieczne w związku z obroną przed roszczeniami Użytkownika. 

3.8. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników Administratorowi Serwisu (w zakresie obsługi Serwisu oraz wykonywania działań związanych z analizą aktywności i wysyłką informacji handlowych).IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

4.1. Każdemu Użytkownikowi  przysługuje prawo do:

uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekomplenych danych osobowych,

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

złożenia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody,

przenoszenia danych osobowych,

złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

4.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia pytania lub żądania związanego 

z przetwarzaniem jego danych osobowych. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres email: odjechanapromocja@montovnia.com.V. COOKIES


5.1.Serwis wykorzystuje następujące typy pliki cookies:


Nazwa
TYP (niezbędny/analityczny)
Okres ważności 
Opis
Google analitics
analityczny
30 dni
statystyki
WebCookies
niezbędny
30 dni
Proces logowania/rejestracji/zabezpieczenia głosowania


a. ) Niezbędne (techniczne) pliki cookies  - są wymagane do korzystania z Serwisu (umożliwiają nawigację i korzystanie z funkcji Serwisu).


b) Analityczne pliki cookies – udzielają informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników – przekazują m.in. dane o odwiedzonych podstronach, dokonanych wyborach w Serwisie o spędzonym w Serwisie czasie i występowaniu błędów. 

5.2. Analityczne pliki cookies (GOOGLE ANALITICS) zbierają dane demograficzne i behawioralne oraz informacje o systemie (z którego korzysta urządzenie), o adresie protokołu internetowego (IP), o urządzeniu a także o rodzaju i wersji przeglądarki.

5.3. Zakres działania plików cookies  można zmienić  poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Odrzucenie niezbędnych plików cookies może jednak uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu. Instrukcje co do sposobu konfiguracji ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są pod następującymi linkami:  Internet Explorer Firefox Safari  Chrome 

5.4. Aby zrezygnować z pliku cookie Google Analytics bez zmiany konfiguracji przeglądarki należy pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub otrzymania decyzji lub orzeczenia, które wymuszać będą taką zmianę.

6.2. Administrator będzie informować o zmianie treści Regulaminu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana treści Regulaminu zostanie zakomunikowana Użytkownikom w formie wiadomości email. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkowników lub przepisów obowiązującego prawa.

6.3. W trybie wskazanym w ust.6.2 powyżej, Organizator może poinformować o zamknięciu Serwisu lub o zmianie jego adresu internetowego. Zamknięcie Serwisu oznacza usunięcie wszystkich kont w Serwisie. Zamknięcie Serwisu nie oznacza unieważnienia wszystkich zgód udzielonych przez Użytkowników, chyba że Administrator ogłosi inaczej.Szanowni Państwo,

Jako Organizator Konkursu, biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się potencjalnych wątpliwości związanych z Konkursem odjechanaprmocja.pl., pragnę przypomnieć o możliwości weryfikacji tych wątpliwości bezpośrednio w siedzibie Agencji, do dnia 7 maja 2021 roku.

Każdy Uczestnik Konkursu, który zadeklaruje uzasadnioną chęć weryfikacji swych wątpliwości, zostanie zaproszony do siedziby Agencji i będzie mógł samodzielnie sprawdzić fakty w następujący sposób.:

• uzyska dostęp do Panelu Administratora oprogramowania dedykowanego do Konkursu odjechanaprmocja.pl. Pozwoli to na weryfikację swojej punktacji w kontekście punktacji uzyskanej przez pozostałych Uczestników, a także na analizę systemu naliczania pkt. i zapisów serwera;
• będzie mógł zweryfikować punktację Uczestnika Konkursu, wobec którego pojawiła się wątpliwość;
• będzie mógł uzyskać wgląd do paragonów, sprawdzić ilość paragonów wgranych i ilość oddanych głosów z potwierdzonych linków oraz każdą prośbę lub pytanie wysłane przez danego Uczestnika i zweryfikować to w kontekście systemu punktowego. Uprzejmie przypominam o przepisach RODO, których Agencja bezwzględnie przestrzega także w tej sytuacji.
• będzie mógł przeanalizować oryginalne paragony Zwycięzcy Konkursu z oprogramowaniem tj.: ilości paragonów wgranych, w jakim czasie zostały wgrane, oraz prawidłowość paragonów pod kątem produktu, dat zakupu, weryfikacji zapisu pod katem prób automatyzacji i innych.

Uprzejmie informuję również, iż działając w poszanowaniu zdrowia potencjalnych weryfikujących oraz członków naszego Zespołu, wszelkie powyższe działania odbędą się wg. zasad reżimu sanitarnego zw. z pandemią COVID-19. Potencjalny weryfikujący uzyska wsparcie dedykowanego członka zespołu Agencji, który odpowie na każde pytanie. Gwarantujemy kawę, miejsce garażowe oraz ozonowane pomieszczenie. Dodatkowo informujemy, że potencjalny weryfikujący, który wyrazi chęć, może otrzymać zapis video z ww. czynności, aby wykluczyć jakiekolwiek możliwości mataczenia. Transparentność działań Agencji, przestrzeganie założeń Konkursu oraz przepisów obowiązującego prawa jest dla mnie absolutnym priorytetem.

Jestem przekonany, iż taka forma, pozwoli rozwiać wszelkie potencjalne wątpliwości.

W celu umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt pod numerem telefonu 511 939 330 lub za pośrednictwem maila: daniel@montovnia.com.

Z wyrazami szacunku, Daniel Potoczny Montovnia Sp. z o.o.