REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU ODJECHANA PROMOCJA 

(dalej: „Regulamin”)


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Odjechana promocja”, zwanego dalej Konkursem, jest Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-268 Warszawa, NIP: 527-27-08-164, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000496224, zwana dalej „Organizatorem”. 


2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą w karty, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847). 


3. Konkurs przeprowadzany jest na zlecenie SUPERDROB S.A. z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, REGON 010160925.§2

CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU


1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 8 lutego 2021 roku do dnia  21 maja 2021 roku (jest to ostatni dzień rozpatrywania reklamacji).


2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia 8 lutego 2021 r. do dnia 8 marca 2021 do godz. 23:59:59.


3. Udział w Konkursie, w szczególności dokonywanie zgłoszeń, zakładanie kont oraz oddawanie głosów możliwy jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 


4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator. 


5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.


6. Zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. §3

UCZESTNICY


1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagród mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”, które: 

a. w momencie przystąpienia do Konkursu i co najmniej do czasu zakończenia Konkursu posiadać będą konto w serwisie internetowym www.odjechanapromocja.pl  (dalej: „Serwis”), w tym wyrażą w trakcie zakładania konta w Serwisie akceptację Regulaminu Serwisu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prezentowania spersonalizowanych treści oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

b. dokonają zakupu produktów objętych Konkursem w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, działając jako konsumenci w rozumieniu art. 221 k.c.


2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach wskazanych w §11 poniżej. 


3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora Konkursu, ani członkowie ich najbliższych rodzin (tj. wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SUPERDROB S.A. z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80 oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy  punktów sprzedaży, w których sprzedawane są produkty promocyjne  objęte Konkursem. Organizator nie ma obowiązku każdorazowej weryfikacji powyższych okoliczności. Jednakże w przypadku wykrycia naruszenia powyższych postanowień, Organizator podejmie decyzję o wykluczeniu danej osoby z Konkursu.


4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i przestrzegania zasad w nim zawartych. 

 

 §4 

ZASADY KONKURSU


1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien, w okresie od dnia 8 lutego 2021 r. do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 23:59:59:

1.1. Dokonać w dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium RP (dalej: „Punkt Sprzedaży”) zakupu co najmniej jednego dowolnego opakowania produktów marki „Kurczak Sielski” produkowanych przez SUPERDROB S.A. (zwanych dalej „Produktami Promocyjnymi”) i zachować paragon; 

1.2. Założyć konto w Serwisie (zasady prowadzenia konta określa regulamin Serwisu) i utrzymać konto przynajmniej do czasu zakończenia niniejszego Konkursu.

1.3. Dokonać zgłoszenia konkursowego w Serwisie poprzez:

a. Uzupełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, udzielenie niezbędnych zgód, dotyczących akceptacji Regulaminu oraz przetwarzania danych osobowych, 

b. Wykonanie pracy konkursowej, która polega na wykonaniu zadania „Opisz najbardziej odjechane danie przygotowane  przez Ciebie na bazie produktów z Kurczaka Sielskiego” (dalej: „Praca Konkursowa”)

c. Wgranie czytelnego zdjęcia/skanu paragonu potwierdzającego zakup, o którym mowa w pkt 1.1. powyżej,


2. Praca Konkursowa nie może składać się łącznie nie więcej niż z 500 znaków.


3. Zgłoszenie musi mieć datę i godzinę taką samą lub późniejszą niż data i godzina dokonania zakupu Produktów Promocyjnych na paragonie. 

 

4. W przypadku, gdy na paragonie nie widnieje wyraźnie wyszczególniona nazwa Produktu Promocyjnego, Uczestnik ma obowiązek uzyskać od pracownika sklepu, w którym kupił Produkt Promocyjny, jego podpis na odwrocie paragonu wraz z informacją o ilości nabytych Produktów Promocyjnych oraz pieczątką sklepu lub zachować opakowanie z widocznym kodem kreskowym Produktu Promocyjnego. 


5. Uczestnik do Konkursu może zgłosić wyłącznie jedną Pracę Konkursową. 


6. Za dowód zakupu Produktu Promocyjnego Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny. Nie można dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie na podstawie innego dowodu zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT wystawionej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (z numerem NIP), faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.


7. W ramach Konkursu nie mogą być dokonane zgłoszenia konkursowe z kont w Serwisie, w których zostały podane takie same adresy e-mail. Ponowne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z wykorzystaniem innego konta w Serwisie, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą do wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.


8. Zgłoszona Praca Konkursowa:

a. Powinna spełniać wymagania tematyczne określone w §4 ust. 1 Regulaminu

b. musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika,

c. nie może naruszać jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich i/lub nazw handlowych. 

d. nie może naruszać zasad określonych w §10 ust. 2 Regulaminu,

e. nie może zawierać treści reklamowych ani promocyjnych jakichkolwiek podmiotów trzecich, z wyłączeniem treści reklamowych lub promocyjnych dotyczących produktów marki „Kurczak Sielski”.


9. W razie naruszenia któregokolwiek z warunków, określonych w ust. 8 powyżej, Organizator może w każdym czasie wykluczyć z Konkursu Pracę Konkursową oraz Uczestnika i pozbawić Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie.


10. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia i Prace Konkursowe niespełniające wymagań wskazanych w Regulaminie.


§5

NAGRODY


1. Do wydania w Konkursie przewidziano nagrody:


1.1. Nagroda Główna - samochód + pakiet (wskazany w pkt  b poniżej) o łącznej wartości 49 508,22 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiem złotych 22/100 groszy) która zawiera:

a. Samochód marki Toyota Yaris (kolor srebrny) o wartości 47 221,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych) oraz,

b. pakiet  o łącznej wartości 2287,22 zł (słownie dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem 22/100) z czego:

usługa rejestracji samochodu o wartości 202,50 zł, 

koszt ubezpieczenia samochodu Pakiet Dealerski o wartości, tj. 1883,72 zł,

paliwo o wartości 200 zł,

koszt pierwszego przeglądu o wartości 1 zł.


Do nagrody Głównej doliczona jest dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranych w konkursie w wysokości 5 501,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięć tysięcy pięćset jeden złotych). Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody Głównej. Powyższa nagroda w dalszej części Regulaminu nazywana jest „Nagrodą Główną”.


1.2 15 (piętnaście) Nagród pieniężnych o wartości 200, 00 (dwieście) zł (dalej jako „Nagrody II Stopnia”).


Do każdej Nagrody II Stopnia doliczona jest dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranych w konkursie w wysokości 22,00 złotych każda. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody.


1.3 20 (dwadzieścia) Nagród pieniężnych o wartości 100,00 (sto) zł (dalej jako „Nagrody III Stopnia”). 


Do każdej Nagrody II Stopnia doliczona jest dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranych w konkursie w wysokości 11,00 złotych każda Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu laureatowi, lecz zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zapłaty podatku od nagrody.


2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 54 508,22 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem złotych i 22 grosze). Kwota ta będzie powiększona o łączną wartość nagród pieniężnych przeznaczonych na pokrycie podatku od nagród, tj. 6 051, 00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych).


3. Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. 


4. Z momentem wydania nagród, Organizator potrąci kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej, która zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego , zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


5. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.


6. Laureat może zrzec się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 


7. Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z Uczestników Konkursu nie ma prawa do zamiany otrzymanej nagrody na nagrodę innego rodzaju. §6

PRZYZNANIE NAGRÓD


1. Wybór laureatów następuje poprzez wyłonienie osób, które otrzymają największą ilość punktów, które będą przyznawane uczestnikom Konkursu (dalej jako: „Punkty Konkursowe”), na zasadach określonych poniżej.


2. Punkty Konkursowe będą przyznawane według następujących założeń:


2.1. 1 (jeden) Punkt Konkursowy będzie przyznawany za założenie konta w Serwisie,

2.2. 4 (cztery) Punkty Konkursowe będą przyznawane za każdy paragon fiskalny (spełniający wymagania określone w Regulaminie) potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego zgodnie z §4 ust. 1.1. Regulaminu (możliwe nieograniczoną ilość razy).

2.3. 10 (dziesięć) Punktów Konkursowych będzie przyznawanych za udostepnienie posta o Konkursie na własnym koncie na portalu Facebook (możliwe wyłącznie jeden raz).

2.4. 3 (trzy) Punkty Konkursowe będą przyznawane za każdy ważny głos uzyskany przez Pracę Konkursową Uczestnika w głosowaniu internautów, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu (możliwe nieograniczoną ilość razy).


3. Prace Konkursowe zostaną opublikowane w Serwisie (bezzwłocznie po ich zgłoszeniu przez Uczestnika) i będą brały udział w głosowaniu internautów. Głosowanie internautów będzie przebiegać według następujących założeń:

3.1. Okres głosowania dla każdej Pracy Konkursowej wynosił będzie 7 dób (7x24h) od momentu otrzymania informacji po zamieszczeniu Pracy Konkursowej w Serwisie ( głosowanie zakończy się dnia 15 marca 2021 o godzinie 23:59).

3.2. Oddanie głosu nie wymaga założenia konta w Serwisie.

3.3. Internauta w celu przyznania głosu na określoną Pracę Konkursową powinien podać swój adres email (na który zostanie przesłana wiadomość o udziale w głosowaniu) 

3.4. Każdy internauta może oddać maksymalnie 1 głos dziennie w Konkursie (decyduje zbieżność adresów IP lub adresów email),

3.5. Każdy internauta może oddać tylko jeden głos na tę samą Pracę Konkursową (decyduje zbieżność adresów IP lub adresów email),

3.6. Organizator może wykluczyć z głosowania głosy oddawane przez tzw. boty komputerowe (np. głosy oddawane w identycznych odstępach czasu, masowe głosy oddawane z jednego źródła w bardzo krótkich odstępach czasu), a także zablokować w głosowaniu adresy IP, z których nadchodzą niedozwolone głosy. Wykluczenie głosu może nastąpić na każdym etapie Konkursu, niezależnie od terminu oddania głosu.

3.7. Organizator może wstrzymywać akceptację głosu (na potrzeby weryfikacji, czy spełnia wymagania określone w Regulaminie ) na okres maksymalnie 72 godzin, po którym nastąpi akceptacja lub odrzucenie głosu. 

3.8. Organizator może wykluczyć z głosowania głosy pochodzące spoza RP (decyduje adres IP) lub głosy, wobec których nie będzie możliwa weryfikacja kraju pochodzenia głosu (na podstawie IP).4. Uczestnik może otrzymać 4 dodatkowe Punkty Konkursowe w Konkursie za każdy paragon spełniający wymagania określone w Regulaminie potwierdzający zakup Produktu Promocyjnego zgodnie z §4 ust. 1.1. Regulaminu. Uczestnik otrzyma 4 Punkty Konkursowe za jeden paragon niezależnie od tego, ile Produktów Promocyjnych widnieje na przesłanym paragonie. Dla przykładu, jeśli Uczestnik zakupił jednorazowo trzy Produkty Promocyjne, to na podstawie paragonu, który dokumentuje ten zakup, otrzyma 4 Punkty Konkursowe. 


5. Uczestnik może otrzymać jednorazowo 10 Punktów Konkursowych  za udostępnienie posta o Konkursie na własnym koncie na portalu Facebook w terminie 7 dni (7x24 godziny) w których jego praca jest przedmiotem głosowania internautów. Organizator może cofnąć przyznanie Punktów Konkursowych, gdy  post zostanie usunięty przed zakończeniem terminu na głosowanie Post spełniający wymagania zostanie wygenerowany po kliknięciu linka (z ikoną Facebook) na koncie w Serwisie.


6. Ustalenia wyników Konkursów dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa po zakończeniu Konkursu w dniu 18 marca 2021 roku . Komisja Konkursowa składa się z 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu. Do zadań Komisji należy: rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, zapewnienie zgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie, prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 


7. Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową według następujących założeń


a. Nagrodę Główną otrzyma Uczestnik, który zbierze największą ilość Punktów Konkursowych.

b. Po jednej Nagrodzie II Stopnia otrzyma 15 (piętnastu) Uczestników, którzy pod względem ilości zdobytych Punktów Konkursowych zajęli miejsca od 2 do 16.

c. Po jednej Nagrodzie III Stopnia otrzyma 20 (dwudziestu) Uczestników, którzy pod względem zdobytych Punktów Konkursowych zajęli miejsca od 17 do 36.

d. W przypadku równego wyniku punktowego, o zdobytym miejscu będzie rozstrzygać ocena Komisji Konkursowej przesłanych Prac Konkursowych, z uwzględnieniem oryginalności, unikatowości, stylistyki i doboru słownictwa..

e. W razie wykluczenia Uczestnika z Konkursu jego miejsce zajmuje kolejny Uczestnik pod względem liczby zdobytych punktów.


8. Wyniki Konkursu w formie zawierającej imię, pierwszą literę nazwiska oraz miasto Uczestnika będą na bieżąco przedstawiane na stronach Serwisu.§7

LAUREACI


1. W terminie do dnia 19 marca 2021 roku każdy Uczestnik, który zajął miejsce od 1 do 36 (dalej: „Laureat”) otrzyma od Organizatora informację o przyznaniu prawa do nagrody za pomocą wiadomości email wysłanej na adres e-mail Uczestnika, który podał w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Laureat w treści e-mail zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i rodzaju przyznanej nagrody. 


2. Laureat w treści wiadomości e-mail zostanie poproszony o przekazanie w formie wiadomości zwrotnej, w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej od Organizatora, swoich danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody (w tym do rejestracji auta i zawarcia umowy ubezpieczenia – w przypadku Nagrody Głównej):

a. W przypadku Laureata Nagrody Głównej - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego,  PESEL, REGON, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego).

b. W przypadku Laureatów Nagród II i III Stopnia – imię, nazwisko, numer rachunku bankowego.


Dane powinny zostać podane poprzez wypełnienie formularza wysłanego przez Organizatora wraz z powiadomieniem o wygranej.


3. Laureat Nagrody Głównej poproszony zostanie o przekazanie Organizatorowi Konkursu również prawidłowo uzupełnionego i podpisanego upoważnienia do rejestracji samochodu w jego imieniu w terminie w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia wyniku Konkursu od Organizatora.


4. W przypadku, gdyby pierwotnie przesłane zdjęcie/skan któregokolwiek paragonu okazało się nieczytelne lub wątpliwe, Organizator może zażądać jego ponownego wysłania - w wiadomości, o której mowa w ust. 1. W razie wątpliwości co do oryginalności paragonu (lub w razie podejrzenia, że Uczestnik jest pracownikiem Punktu Sprzedaży) Organizator zastrzega prawo do zażądania przedstawienia oryginału paragonów/opakowań Produktu Promocyjnego - w trybie wskazanym w §13 ust. 4 Regulaminu.


5. W przypadku, gdy Laureat nie wyśle w terminie wiadomości, o której mowa w ust. 2, oraz ust. 3 w przypadku Laureata Nagrody Głównej; traci on prawo do nagrody, która może zostać przyznana kolejnym Uczestnikom, zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu. Uczestnicy wybrani w miejsce pierwotnych Laureatów, którzy nie spełnili warunków otrzymania nagrody (dalej: „laureaci rezerwowi”), zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Laureaci rezerwowi, którzy nie spełnią warunków otrzymania nagrody określonych w ust. 2 i 3 w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia od Organizatora, tracą prawo do nagrody.


6. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, pozostałe nagrody nie zostaną przyznane i pozostaną do dyspozycji Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą merytorycznie identyczne lub bardzo podobne Prace Konkursowe, które mogłyby zostać nagrodzone, Organizator może zdecydować, że Punkty Konkursowe za Pracę Konkursową zostaną przyznane tylko temu Uczestnikowi, który przysłał Pracę Konkursową jako pierwszy. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.


7. Procedura weryfikacyjna zmierzająca do wydania nagród zakończy się najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2021 r. W powyższym terminie Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. 


8. Laureat traci prawo do nagrody, gdy: 

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu i/lub 

b. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody,

c. po przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone, że naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów. §8

WYDANIE NAGRÓD


1. Nagroda Główna, tj. samochód  Toyota Yaris przekazany zostanie w salonie Toyota Bielany (Klaudyny 1, 01-684 Warszawa) przy czym z ważnych przyczyn Organizator może zadecydować o wydaniu Nagrody Głównej w innym salonie na terytorium RP Organizator potwierdzi Laureatowi adres właściwego salonu oraz termin wydania Nagrody Głównej w wiadomości email wysłanej nie później niż 14 kwietnia 2021 r. Termin wydania Nagrody Głównej nie będzie wyznaczony na termin wcześniejszy niż 7 dni od wysłania wiadomości email przez Organizatora i nie później niż 14 dni od wysłania tej wiadomości, chyba że Strony wspólnie nie postanowią inaczej.


2. 15 Nagród II Stopnia oraz 20 Nagród III Stopnia zostanie przekazanych na rachunek bankowy wskazany przez Laureata na podstawie formularza dołączonego do wiadomości informującej o zwycięstwie w Konkursie. Nagrody te zostaną przekazane w terminie do 5 dni roboczych od potwierdzenia uprawnień do otrzymania nagrody, jednak najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2021 roku.


3. W razie braku możliwości wydania nagród, z uwagi na wystąpienie zdarzenia będącego skutkiem siły wyższej, w szczególności wynikającej z faktu, iż od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (w szczególności w związku z objęciem kwarantanną lub chorobą osób odpowiedzialnych za wydanie nagrody), wydanie Nagrody Głównej może nastąpić w innym terminie niż wskazany w Regulaminie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ustąpienia skutków siły wyższej. Zapis § 12 stosuje się odpowiednio. 

4. W razie braku możliwości przekazania Nagrody Głównej w sposób wskazany w §8 ust. 1. Regulaminu z przyczyn dotyczących Laureata, Organizator wyznaczy drugi termin wydania Nagrody Głównej. O nowym terminie wydania Nagrody Głównej Organizator poinformuje w wiadomości email. Ponowny termin wydania Nagrody Głównej nie będzie wyznaczony na termin wcześniejszy niż 7 dni od wysłania wiadomości email przez Organizatora, chyba że Strony wspólnie nie postanowią inaczej.


5. Brak możliwości wydania Nagrody Głównej w sposób wskazany w §8 ust. 1 i 4 z przyczyn dotyczących Uczestnika powoduje utratę prawa do Nagrody Głównej. W takim wypadku Organizator może przyznać Nagrodę Główną Uczestnikowi, który uzyskał drugą z kolei największą ilość punktów – stosownie do postanowień §6 Regulaminu. 


6. Brak możliwości wydania Nagrody II Stopnia lub Nagrody III Stopnia w sposób wskazany w §8 ust. 2. powoduje utratę prawa do nagrody. Nagroda taka może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który nie zakwalifikował się do grona pierwotnych Laureatów Konkursu. Do takich Uczestników takich mają odpowiednie zastosowanie postanowienia §7 Regulaminu.


7. Nagrody, wobec których do dnia 30 kwietnia 2021 r. nie zostaną ustalone dane Laureatów niezbędne do wydania nagrody, nie zostaną przyznane w Konkursie. 


8. Utrata prawa do Nagrody Głównej lub Nagrody II lub III Stopnia powoduje utratę prawa do doliczonej do niej dodatkowej nagrody pieniężnej.


§9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi do dnia  7 maja 2021 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 


2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora: Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-268 Warszawa. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 


3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni, liczonych od dnia jej doręczenia. 

 

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne. Nierozpatrzenie lub negatywne rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

 

§10

PRAWA AUTORSKIE


1. Uczestnik oświadcza, iż jego Praca Konkursowa nie została i nie będzie zgłoszona w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.


2. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp. Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy, iż Praca Konkursowa sprzeczna z treścią powyższego zapisu może zostać wykluczona z Konkursu


3. W przypadku, jeżeli Praca Konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej „pr. aut.”, Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do przeniesienia praw, jeśli ma zastosowanie, zgodnie z ust. 4 poniżej, jak również, że Praca Konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. Ustawy.


4. Z chwilą wręczenia nagrody Laureat, bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną Nagrodę, przekazuje Organizatorowi (Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-268 Warszawa) majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do przesłanej Pracy Konkursowej („Utwór”), na niżej wymienionych polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: 

a. zwielokrotniania technikami druku, audio-video, technikami cyfrowymi, reprodukcji, kopiowania, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji; 

b. eksploatacji i rozpowszechniania na wszystkich możliwych i znanych dla Utworu polach eksploatacji, w szczególności zwielokrotnienia technikami przemysłowymi, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji bądź stosowanie dzieła w dowolnym zakresie; 

c. wykorzystania Utworu we wszelkich formach, wszelkich środkach i wszelkich warunkach działania lub używania, poprzez wszelkie procesy dla wszelkich mediów oraz przy pomocy dowolnego medium jakie Organizator zechce wybrać, czy to obecnie czy też w przyszłości; 

d. utrwalania na wszelkich znanych nośnikach; 

e. zwielokrotniania za pomocą technik mechanicznych, magnetycznych, optycznych i cyfrowych, w tym w szczególności z wykorzystaniem urządzeń: drukarskich, audio oraz audio-wideo, fotograficznych, informatycznych i innych; 

f. wprowadzania do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Utworów w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

g. wykorzystania we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych; 

h. wystawiania; 

i. wyświetlania; 

j. publicznego odtworzenia oraz publicznej prezentacji. 


5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z Pracą Konkursową, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich. 


§11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest „SUPERDROB S.A. z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, REGON 010160925.


2. W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji administratorem danych osobowych jest Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-268 Warszawa. 


3. Uczestnik akceptując Regulamin jest świadomy, że uczestnictwo w Konkursie wiąże się z publikacją w Serwisie jego danych osobowych w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta.  


4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku do Regulaminu.


§12

SIŁA WYŻSZA

1. Organizator ani SuperDrob S.A. nie będą odpowiedzialni za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań́ wynikających z Regulaminu, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź́ też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, itp. 


2. Terminy wykonania zobowiązań́ wynikających z Regulaminu ulegają̨ przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.


2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.odjechanapromocja/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.


3. Organizator zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu – z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminie będzie publikowana na stronach Serwisu.


4. W sytuacji powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do tego czy dany Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie lub czy bierze udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza co do tożsamości Uczestnika lub autentyczności przedstawionych przez niego dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (np. co do tego czy dokumentują one rzeczywiste zakupy Uczestnika i czy nie zostały wystawione bezpodstawnie), Organizator może zwrócić się w formie e-mail do Uczestnika o przesłanie, w terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail:

a. Oryginałów dowodów zakupu Produktów promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, jak również dowodów dokonania płatności za te zakupu, np. wyciągów z konta bankowego i potwierdzeń płatności kartą (jeżeli będzie to możliwe),

b. dodatkowego podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika oświadczenia, że Uczestnik spełnia wszystkie wymagania udziału w Konkursie i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie Organizatora postanowień Regulaminu, 

c. pisemnego i opieczętowanego oświadczenia sklepu/-ów, który/-e wystawił/-y dowody zakupu Produktów promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, że dowody te są autentyczne, tzn. stwierdzają rzeczywiście dokonane zakupy Produktów promocyjnych (jeżeli będzie to możliwe).

d. Zdjęć (skanów) opakowań  Produktów Promocyjnych, których zakup został zgłoszony w ramach Konkursu.

W razie wątpliwości Organizator może ponadto żądać przesłania oryginałów opakowań Produktów Promocyjnych i oryginałów dowodów zakupu Produktów Promocyjnych na adres siedziby Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania stosownego żądania.


5. Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik nie przedstawi odpowiednich dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu oraz do niewydania mu nagrody.


6. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika (lub Regulaminu Serwisu), Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

a. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych lub za pomocą oprogramowania umożlwiającego automatyczny lub półautomatyczny udział w konkursie lub oddawanie głosów;

b. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w prawnie chronione interesy osób trzecich;

 

7. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

ZAŁĄCZNIK

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania konkursu „Odjechana promocja ” („Konkurs”) jest SUPERDROB S.A. z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, REGON 010160925 (dalej jako: Administrator). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres rodo@superdrob.pl lub pisemnie „SUPERDROB S.A. z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80


2. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród (rozliczenie podatku dochodowego) oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot, na który nakładane są ww. obowiązki prawne, czyli Organizator Konkursu – Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-268 Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Montovnia Sp. z o.o., napisz e-mail na adres: biuro@montovnia.com lub prześlij list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-268 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.


3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie umowy (akceptacja Regulaminu Konkursu) oraz zgody Uczestnika oraz w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora danych lub Organizatora.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 


5. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu jako podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Laureata Nagrody Głównej będą również przekazane Urzędowi Miasta/Gminy, w którym nastąpi rejestracja pojazdu oraz ubezpieczycielowi auta (odrębni administratorzy danych osobowych). W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Na stronach Serwisu będziemy przedstawiać na bieżąco wyniki Konkursu w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta każdego Uczestnika.


6. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić jednak maksymalny okres przechowywania danych wyniesie 6 lat od końca roku, w którym zostały przekazane dane osobowe. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika Konkursu lub inną osobę,  na okres niezbędny do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia reklamacji lub w przypadku prowadzenia postępowania przez odpowiednie organy publiczne.


7. Dane osobowe internautów  oddających głosy w Konkursie (adres email, adres IP) są przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu SUPERDROB S.A., który polega na zapewnieniu uczciwości głosowania internautów przeprowadzanego w ramach Konkursu. Powyższe dane zostaną usunięte przez Organizatora w terminie 1 dnia od dnia zakończenia Konkursu. 


8. W związku z Konkursem na adresy email uczestników Konkursu będą przesyłane następujące wiadomości: wiadomość o zgłoszeniu pracy, wiadomości z informacją o zasadach promowania pracy w trakcie Konkursu, podsumowanie ilości zdobytych punktów, podziękowanie za udział w Konkursie, wiadomości o wygranej (w przypadku Laureatów).


8. Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

b. prawo do poprawiania danych 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

d. prawo do żądania usunięcia danych 

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.


Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt:

w przypadku „SUPERDROB S.A. z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Armii Krajowej 80 – poprzez e-mail na adres  rodo@superdrob.pl; 

w przypadku Montovnia Sp. z o.o.– poprzez e-mail na adres:  biuro@montovnia.com lub poprzez list na adres list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-268 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.


9. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


10. Zasady ochrony Twoich danych związane z korzystaniem z Serwisu podane są w odrębnej zakładce „Polityka prywatności” w Serwisie.


Szanowni Państwo,

Jako Organizator Konkursu, biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się potencjalnych wątpliwości związanych z Konkursem odjechanaprmocja.pl., pragnę przypomnieć o możliwości weryfikacji tych wątpliwości bezpośrednio w siedzibie Agencji, do dnia 7 maja 2021 roku.

Każdy Uczestnik Konkursu, który zadeklaruje uzasadnioną chęć weryfikacji swych wątpliwości, zostanie zaproszony do siedziby Agencji i będzie mógł samodzielnie sprawdzić fakty w następujący sposób.:

• uzyska dostęp do Panelu Administratora oprogramowania dedykowanego do Konkursu odjechanaprmocja.pl. Pozwoli to na weryfikację swojej punktacji w kontekście punktacji uzyskanej przez pozostałych Uczestników, a także na analizę systemu naliczania pkt. i zapisów serwera;
• będzie mógł zweryfikować punktację Uczestnika Konkursu, wobec którego pojawiła się wątpliwość;
• będzie mógł uzyskać wgląd do paragonów, sprawdzić ilość paragonów wgranych i ilość oddanych głosów z potwierdzonych linków oraz każdą prośbę lub pytanie wysłane przez danego Uczestnika i zweryfikować to w kontekście systemu punktowego. Uprzejmie przypominam o przepisach RODO, których Agencja bezwzględnie przestrzega także w tej sytuacji.
• będzie mógł przeanalizować oryginalne paragony Zwycięzcy Konkursu z oprogramowaniem tj.: ilości paragonów wgranych, w jakim czasie zostały wgrane, oraz prawidłowość paragonów pod kątem produktu, dat zakupu, weryfikacji zapisu pod katem prób automatyzacji i innych.

Uprzejmie informuję również, iż działając w poszanowaniu zdrowia potencjalnych weryfikujących oraz członków naszego Zespołu, wszelkie powyższe działania odbędą się wg. zasad reżimu sanitarnego zw. z pandemią COVID-19. Potencjalny weryfikujący uzyska wsparcie dedykowanego członka zespołu Agencji, który odpowie na każde pytanie. Gwarantujemy kawę, miejsce garażowe oraz ozonowane pomieszczenie. Dodatkowo informujemy, że potencjalny weryfikujący, który wyrazi chęć, może otrzymać zapis video z ww. czynności, aby wykluczyć jakiekolwiek możliwości mataczenia. Transparentność działań Agencji, przestrzeganie założeń Konkursu oraz przepisów obowiązującego prawa jest dla mnie absolutnym priorytetem.

Jestem przekonany, iż taka forma, pozwoli rozwiać wszelkie potencjalne wątpliwości.

W celu umówienia spotkania uprzejmie proszę o kontakt pod numerem telefonu 511 939 330 lub za pośrednictwem maila: daniel@montovnia.com.

Z wyrazami szacunku, Daniel Potoczny Montovnia Sp. z o.o.